O.W.A. (1928 - 2005): Onderlinge Brandwaarborg maatschappij Almelo

 

OWA staat voor Onderlinge Brandwaarborg maatschappij Almelo . De OWA is op 7 september 1928 opgericht door bestuurders van de toenmalige Raiffeisenbank.

Er bestond in die tijd een grote behoefte aan een brandverzekering van agrarische gebouwen. In de jaren twintig was het voor landbouwers maar ook voor anderen moeilijk om een passende brand- en stormverzekering te vinden. Het was wel mogelijk maar de toegankelijkheid was slecht en veel mensen waren het niet gewend. Ook de slechte economische toestand werkte niet mee. Het leefde toen al dat bestuurders van de zeg maar toenmalige Rabobank met het idee speelden om op coöperatieve grondslag een verzekering aan te bieden. De windhoos die in 1927 over Almelo kwam gaf de doorslag. De windhoos kwam van Het Tusveld over de Bolkshoek over o.a. de boerderij van Aalenhuis door een bos naar de boerderij van Weiteman op het eind van de Gravenallee. Dit is in 2003 uitgelegd door het oud-bestuurslid Albert Uilenreef, die toen als oud bestuurder nog extra in het zonnetje is gezet voor zijn inzet voor de OWA.

 

Op de oprichtingsvergadering waren ca 30 agrarische leden. De voorzitter was de voor velen bekende J. Banis en de sec. J Muller. In de notulenboeken zul je deze namen nog vaak tegenkomen.

Dat er een behoefte bestond aan een verzekering op onderlinge grondslag bleek uit een groei van 20% per jaar. Eerst werd er herverzekerd bij de OBH Heerenveen, daarna in 1935 werd samen met veel meer Onderlingen op initiatief van de OLM de Coherma opgericht. Hierbij was 90 % van de schade herverzekerd, 10 % was voor eigen rekening.

Het onderlinge karakter werd benadrukt doordat de schades in het bestuur behandeld werden. Vele afrasteringapparaten die door een blikseminslag verloren gingen, brandende hooihopen en ook boerderijen met brandschade passeerden de revue

De notulen vermelden:

…..en een koe zijn door het hemelvuur getroffen…. en dat …op 20 aug. de grote hooihoop van Hammink verloren is gegaan door brand….

Trouwens het kasboek vermeldde ook, dat tijdens die besprekingen de nodige sigaren in brand opgingen. Bv. in 1948 stond als post sigaren f 5.50 in het kasboek en dat was een beste prijs voor sigaren. Kledingstukken, die bij de kachel te drogen hingen, hadden vaak schroeischade. A.Uilenreef vertelde nog over een te vergoeden bijna nieuwe en veel gebruikte fiets, die bij nader inzien zelfs geen zadel pen had.

De grote groei bv. van 1931 naar 1932 van 255 naar 336 leden leidde ertoe dat om de inspraak en betrokkenheid goed te regelen kringen werden opgericht. Ook het vergrote werkgebied, doordat er ook nog Onderlingen uit Holten en Losser bijkwamen, maakte dat nodig. De notulen vanaf 1960 vermelden dan ook vele kringvergaderingen, die echter vaak matig bezocht werden. Ook ging B. Kamp toen rond met een peilijzer om hooibroei te signaleren. Dat gebeurt nu weer. Later zijn die kringen ook weer opgeheven, vooral ook omdat de schaalvergroting zorgde dat de schadeafhandeling en de daarmee gepaard gaande administratie in handen van professionals kwam van de Rabobank.

De OWA was in 2003 een maatschappij met ca 2500 leden waarbij ook veel niet agrariërs tegen brand en storm van opstal en inboedel verzekerd waren. Toen was er een Samenwerking met de Onderlinge , RABO en Interpolis onder de naam SORI. In dit samenwerkingverband bespraken we onze zaken samen met 5 andere onderlingen die ook samenwerkten onder SORI.

Ook al zou een brandverzekering op onderlinge grondslag nu niet worden opgericht, toch is gebleken dat onderlinge verzekeraars hele goede resultaten boeken. Dat laatste vertaalt zich in premierestituties aan de deelnemers. Gebleken is dat verzekeringen op onderlinge grondslag beter presteren. Dat vinden we terug in nieuwe onderlinge verzekeringen die op een ander gebied ontstaan. B.v. Potatopol , porcopol etc. Het principe van een onderlinge is dus nog steeds springlevend.

Het 75 jarig bestaan werd gevierd met een officiële receptie en een grote feestavond op 4 sept. in café Kampkuiper met medewerking van Erik Hulsebos. Daar kreeg de verzekeringsmedewerker van de Rabobank F.v Dijke voor zijn project: Een studiehuis voor straatkinderen in Ethiopië “een gift die past” bij de onderlinge gedachte van de OWA. Op 7 september was er een fietstocht voor jong en oud. In de festiviteiten had Johan Kampkuiper een groot aandeel. Hij was samen met de medewerkers van de afd. verzekeringen van de RABO NWT het gezicht van de OWA. En dat gebeurde met verve. Johan verdient het predicaat Mister OWA. Dat gold in de jaren 60, zoals al eerder gememoreerd, ook voor B. Kamp, die toen het gezicht was van de OWA. 

Daarna ging het snel achteruit omdat Interpolis teveel producten voerde. Tussendoor is de OWA nog overgegaan van de WA status naar de UA status. Het stoppen met het brandverzekeringsproduct op “Onderlinge” basis was één van de maatregelen. Onderstaande Nieuwsbrief vertelt hierover.

 

Nieuwsbrief OWA

Geachte OWA leden,

In de aanstaande ledenvergadering van 21 juni wordt u weer het resultaat van de OWA toegelicht. Het resultaat was licht negatief. Dus er komt geen premierestitutie over 2004.

Ook komt er uitleg over de beëindiging van SORI(= Samenwerking Onderlinge Rabo en Interpolis). Zoals in de vorige ledenvergadering is gemeld, stopt Interpolis met deze samenwerking. De kosten van het afzonderlijk administreren van de deelnemende onderlingen waren toch te hoog.

Dus in deze vorm van samenwerking waarbij de voordelen van het grootschalige, zoals het centraal verwerken van polisadministratie en schadeafwikkeling en het kleinschalige , zoals het vergroten van de onderlinge betrokkenheid via de kleine onderlinge, zag Interpolis geen voordeel. De OWA zag daar juist haar bestaansrecht.

Nu SORI per 31 dec. 2005 wordt beëindigd, is er in de ogen van het bestuur ook geen bestaansrecht meer voor de OWA.

Ook verkoop van de portefeuille aan een derde was niet haalbaar en zelfstandige voortzetting is geen optie.

Na de nodige vergaderingen is dan ook besloten de deelnemers voor te stellen de OWA op te heffen.

Het bestuur heeft na veel onderhandelen met Interpolis een goede overname prijs van de OWA-portefeuille bedongen.

Deze overname prijs is( onder voorbehoud van de laatste besprekingen):

Alle OWA leden per 25 februari 2005 krijgen 5 jaar lang een korting op hun verzekeringsproducten die via de OWA liepen wanneer ze hun verzekering bij Interpolis over sluiten.

De korting is 10% voor de particuliere en 15 % voor de zakelijke klanten.

Op deze manier is het voor onze OWA-verzekerden extra aantrekkelijk om via de Rabobank verzekerd te zijn bij Interpolis. De voordelen zijn:

- Tot 12 % pakketkorting boven op de al genoemde korting.

- Een duidelijke en overzichtelijke verzekeringspolis.

- Goede en betaalbare verzekeringsvoorwaarden met een snelle schadeafwikkeling

- Een optimale bereikbaarheid door de intensieve samenwerking met de Rabobank Noordwest Twente.

In de ledenvergadering van 21 juni wordt dit allemaal toegelicht. Ook krijgt u dan de kans om mee te denken over voorstellen in verband met de opheffing van de OWA.

In het najaar komt er dan een buitengewone algemene ledenvergadering met het doel de OWA op te heffen, waarvoor u dan speciaal wordt uitgenodigd.

Met vriendelijke groet en tot ziens op 21 juni.

A.J. Middelkamp ( Voorzitter bestuur OWA )

 

In oktober 2005 is in een speciale ledenvergadering het besluit genomen om de OWA op te heffen. Daarna is het ledenkapitaal in 2 rondes uitgekeerd aan de geregistreerde leden.

 

Arend Middelkamp.