Volksdansgroep De Korenaer

 

De wortels van De Korenaer liggen in de Almelose agrarische gemeenschap. De vereniging werd opgericht door leden van de “B.D.V.” en “Ontwikkeling”. Vlak na W.O. 2 waren de Boeren Dochters Vereniging en Ontwikkeling afzonderlijke verenigingen met ieder hun eigen activiteiten die overwegend technisch van aard waren: bv. koken, naaien, wecken voor de B.D.V.-dames en bedrijfs- en gewassen keuringen voor de mannelijke leden van Ontwikkeling. Daar er steeds meer activiteiten op cultureel en sportief gebied samen werden gedaan, leidde dit in de naoorlogse jaren tot de oprichting van o.a. v.v. V.A.B.O. en ook de Korenaer.

 

Oprichting en doel.

In de eerste statuten staat onder artikel I vermeld:

De vereniging draagt de naam van Gymnastiek- en Volksdansvereniging “De Korenaer” en is gevestigd te Almelo. Zij strekt haar werkkring uit over de gemeente Almelo en omgeving en werkt in het bijzonder onder de plattelandsjeugd. De vereniging is opgericht 12 november 1946 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

In de artikelen II en III werd het doel van de vereniging omschreven en luidde als volgt:

De vereniging stelt zich ten doel in het bijzonder de lichamelijke, maar daarnaast ook de algemene ontwikkeling harer leden te bevorderen en hen een juiste en verantwoorde vrijetijdsbesteding te verschaffen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. beoefening van de gymnastiek in de meest uitgebreide zijn van het woord

b. het beoefenen van rytmische- zowel als van folkloristische volksdansen

c. het houden van en deelnemen aan wedstrijden, uitvoeringen en vergaderingen.

In 1978 zijn onze statuten notarieel vastgelegd en zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat inmiddels de volksdans (c.q. folkloristische) afdeling belangrijker was geworden dan de gymnastiekafdeling is dit in een gewijzigde tenaamstelling tot uitdrukking gebracht. Vanaf 2 maart 1978 heet de vereniging officieel Folkloristische Dans- en Gymnastiekvereniging De Korenaer.

Bestuurders

Het eerste bestuur werd gevormd door: Ger Stegehuis presidente, Janna Kleise secretaresse, Jan Kamp (Deldensestr.) penningmeester, Riek Hemmink lid, Jan Veldkamp lid.

De bestuurders uit de eerste 20 jaar namen veelal deel aan zowel de gymnastiek- als de volksdanslessen en kwamen voort uit de plattelandsjeugd. Ook de voorzitters uit deze tijd, zoals Wim Kleisen en Jan Hammink, voldeden aan dit criterium.

Eind zestiger jaren werden de gymnastieklessen gegeven in de toen nieuwe wijk Aalderinkshoek. Dit had een enorme toename van het aantal gymnastiekleden tot gevolg. In de bestuurssamenstelling werd dit tot uitdrukking gebracht door de benoeming van het gymnastieklid Koos van der Span tot voorzitter. In 1972 werd Koos van der Span opgevolgd door Jan Coster, die nog steeds de voorzittershamer hanteert.

Gymnastiekafdeling

De gymnastiekafdeling is lange tijd qua leden de belangrijkste poot binnen de vereniging geweest. In de vijftiger en zestiger jaren had de vereniging zowel jongens- en meisjesgroepen als dames- en herengroepen. Bekende gymnastiekleiders in die tijd waren Koos Pantsier en Herman Hoekstra en de jaarlijkse hoogtepunten waren de uitvoeringen in het Groenendal of op het Maatveld.

Rond 1970 hadden we ruim meer dan 300 gymnastiekleden, veelal afkomstig uit de Aalderinkshoek, waar we op twee locaties gymnastiek lessen organiseerden. Om financiële en organisatorische redenen zijn de gymnastieklessen in de Aalderinkshoek vanaf 1-1-1975 beëindigd. We hielden toen nog één damesgroep met ongeveer 25 leden over.

Eind 1981 hadden we weer voldoende heren die samen een gymgroepje wilden vormen. Echter deze groep was geen echt lang leven beschoren, vanaf 1988 worden er geen herengymnastieklessen meer gegeven bij de Korenaer.

In de loop der tijd liep ook het ledental van de enig nog overgebleven dames gymnastiekgroep terug. Vanaf 1 januari 2009 is de gymnastiektak bij de Korenaer vervallen.

Volkdans c.q. folkloristische dansafdeling

Het ledental van de dansafdeling is in de loop der tijd vrij constant gebleven, nooit minder dan 25 maar ook nooit meer dan 50.

In de beginjaren werden behalve de Nederlandse folkloristische dansen ook buitenlandse volksdansen en ritmische dansen beoefend. Vanaf de jaren 70 richt de vereniging zich uitsluitend op het beoefenen van de Nederlandse, meer specifiek de Twentse, folkloristische dans.

Bekende dansleidsters zijn geweest: Janny Krabbenbosch, Corry Bulters en Alie van Weert. Vanaf 1984 is Dinie Hemmink onze dansleidster.

Als we muzikanten van de dansgroep moeten noemen, kunnen we natuurlijk niet om Bernard Versteeg heen. Vanaf de oprichtingsdatum tot aan zijn overlijden in november 1991 was Bernard dè muzikant van de Korenaer. Daarnaast was hij lange tijd ook bestuurslid, een persoon die veel voor de vereniging betekend heeft. Het bekendste lid van de Korenaer is ongetwijfeld Herman Finkers geweest. Deze nationale icoon was van mei 1975 tot medio 1980 muzikant bij de vereniging.

Met de folkloristische dansen heeft de Korenaer de meeste bekendheid gekregen. Heel vaak is er in Nederland opgetreden, maar ook in het buitenland is dikwijls het beste (dans)beentje voor gezet. Om een aantal landen te noemen waar we opgetreden hebben: Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Uit deze buitenlandse contacten zijn voor veel van onze leden vriendschappen voor het leven ontstaan.

Bij de organisatie en begeleiding van veel van deze reizen is één persoon heel belangrijk geweest: mevr. Dies Smolders-Hellenthal. Tot en met de reis naar Duitsland/Oostenrijk/Italië in 1978 is zij bij veel van onze buitenlandse reizen betrokken geweest. Voor haar verdiensten is zij in 1980 tot erelid van de vereniging benoemd. Mevrouw Smolders is in juli 1985 overleden.

Begin tachtiger jaren werd besloten ons programma met uitsluitend folkloristische dansen uit te breiden.

Vanaf 1984 draagt ons lid Anna Geerdink tijdens optredens dikwijls (eigen gemaakte) Twentse gedichten en verhaaltjes voor.

In 1985 is o.l.v. Gerrit Zalm gestart met het zingen van oude Twentse liedjes. Het Korenaer-koortje oogst nog steeds veel succes bij de diverse optredens. Vanaf medio 1987 dirigeert Hermien Leferink het koor.

Op initiatief van Jolante en Karin Hagreize werd in 1990 een kindergroep opgericht: de Korenbleumkes. Deze kinderen in de leeftijd van ongeveer 3-7 jaar brengen in hun “Ot en Sien” kleertjes een programma met voornamelijk oud-hollandse kinderdansen en zangspelletjes. Bekende dansjes zijn de Zevensprong, Twee emmertjes water halen enz.

Rond het jaar 2000 hebben we ook nog een zg. tussengroep gehad. Deze groep bestond uit leden van de Korenbleumkes die te oud waren voor de kindergroep en te jong voor de Korenaer. Te weinig doorstroming betekende het einde van deze groep.

Vanaf 2002 organiseren we rond oud en nieuw een winter wandeltocht voor het hele gezin: de Knieperkestocht. De tocht is inmiddels een begrip geworden in de regio en elk jaar wandelen vele honderden mensen over de uitgezette route.

De Korenaer en de Korenbleumkes treden nog steeds met enige regelmaat op, maar helaas moet gezegd worden dat de aanwas van nieuwe leden de laatste jaren gering is. We hopen dat hier op korte termijn toch nog een kentering in komt zodat onze in de folklorewereld toch bekende vereniging kan blijven voortbestaan.

Website: www.korenaer.nl